Ana SayfaMakalelerGirişimcilik Kültürü

Girişimcilik Kültürü

Bu konuda da çok ve çeşitli tanımlamalar ve açıklamalar bulunmaktadır. Milliyet Gazetesinin “Türkçe Sözlük” adlı eserinde kültür ile ilgili şu açıklamalara rastlanmaktadır.
“Bir topluluğun tarihi süreç içinde kazandığı maddi-manevi değerlerini, duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümü.”
Gerekli bilgileri edinerek beğeni, eleştirme gücü de kültürdür. Kültür konusunda başka yazarların çeşitli tanımlamalarına aşağıda yer verilmiştir.
“Analojik olarak, bir ülkenin, halkın, insan grubunun, ulusun ortak malına ve kişiliğine, edebiyata, sanata, zenaata, törelere, giysilere, geleneklere, düşünme ve yaşam biçimine ilişkin kazanımların tamamına kültür denir.”
“Kavranılan, bilgileri, inançları, sanatlan, yasalan, ahlakı, giysileri ve İm toplum üyesi olarak insanın edindiği tüm diğer yetenek ve alışkanlıklan l upsayan karmaşık olguya kültür denir.”
Kültür, toplumda yaşayan insanlann bütün öğrendiklerini ve paylaştıklarım kapsayan bir kavramdır.
I in geniş anlamda kütür; soyut anlayabilme ve kullanabilme biçiminde iıiııımlanabilir.
Mir toplumun kültürü, o toplumun üyelerinin sorunlannı çözümlemek ıi;.11* oluşmuş bazı düzen ve kurallardan oluşur.
livrensel bakımdan düşündüğümüzde kültür, insanlığın ortaya koyduğu ilerlemelerin tümüdür. Kişisel olarak kişinin yaşantısını ve eğitiminin lllmUnü kapsar. Bireyin zihninin bir tür döşemesidir. Bireyin yaşamla bağlantılı her şeyi ile ilgili algılarını bütünleştirmeye yarar.
Kültür insanın insan tarafından tesis edilmiş ve yaratılmış olan … ıçcvesini ifade eder. Maddi ve manevi olmak üzere iki gruba ayrılır.
Kültürü şöyle de tanımlayabiliriz: Bir toplumun kendi iç yasalarına göre biçim kazanması ve gelişmesi… bir toplumun yaşam biçimlerinin çeşitli •ilanlarda olgunlaşması insanın tinsel başarı ve yaratılışları… tüm olarak İmsel ve törensel yaşam… geniş bir toplumun bütün alanlarında ortak olan dinsel, ahlaki, estetik, teknik ve bilimsel nitelikteki toplumsal algıların blitUnü… değerlendirme yeteneklerini geliştirmiş olma durumu. Belli bir konuda kazanılmış geniş ve düzenli bilgi.
En özlü ve kavrayıcı kültür tanımı kanımızca şöyledir: Kişilerin davranışları ile bu davranışlarını yönlendiren faktörlerin tümü.

Girişimcilik Kültürü
Girişimcilik ve kültür kavramlarını entegre ederek bir girişimcilik kültürü kavramına ulaşılacağı gibi, iki kavramın anlatımlarına bakarak da bir lamın denemesi yapılabilir.
Bir toplumda, grupta birey olarak kişilerin kendilerini kabul ettirme, parasal zenginliklere ulaşma konusunda işletme açma uğraşısında olmalarını, bu tarzdaki düşüncelerini ve uygulamalarını girişimcilik kültürü olarak açıklayabiliriz.
Girişimcilik kültürünün yalnızca bir işletme açmak uğraşısı ile değerlendirmek de bu konuda eksik bir tanım yapmaya neden olacaktır. İşletmesi olan kişilerin de girişimcilik kültürü olacaktır kuşkusuz. Müşteriyi aldatmama, sürekli yenilikçi olma, çalışanların yaratıcılıklarından yararlanma, katılımcılığı tesis etme de girişimcilik kültürü olarak açıklanabilir.Girişimci kültürüne hakim kişilerin ihtiyaç duydukları elemanlar için isbul.net insan kaynakları ve iş ilanları içeriside verecekleri iş ilanları ile aradıkları elemanları istihdam etmeleri oldukça kolay olmaktadır.
İnsanların kabul gören bir değer yargısı olarak işletme açmaya yönelmeleri girişimcilik kültürü olarak algılanabileceği gibi, mevcut bir işletmenin sürekli kendisini yenilemeye çalışması, tüketiciye sürekli daha iyi olanaklarda mal ve hizmet sunma çabası içerisinde olması da girişimcilik kültürüdür. Yanı sıra, toplumdaki grup ve bireylerin başarılı girişimcileri kahraman olarak algılamaları, lider olarak onları görmeleri, ihracata yönelenleri, istihdama katkı sağlayanları vatansever olarak değerlendirmeleri de girişimcilik kültürü olarak açıklanmalıdır. Ziraülkemizde girişimcilik, hırsızlık, stokçuluk, dolandırıcılık, devletten kredi alıp ödememek gibi değerlendirmelere de tabi olmuştur ki bu da girişimcilik kültürüdür.
Öyleyse girişimcilik kültürünü üç boyutlu olarak incelememiz
gereklidir:
Birinci boyutta kişilerin kendini kabul ettirme, kendini aşma, takdir alma yönelimi olarak işletme açma uğraşısında olmalarını, herhangi bir ölçekte patron olma güdüsünde olmalarını, bunu olağan bir davranış haline getirmelerini sayabiliriz Gerçekten de bu bir girişimcilik kültürüdür.
İkinci boyutta herhangi bir işletme girişimcisi ya da girişimcilerinin tüketicilere, çalışanlara, devlete, toplumsal sorumluluğa ilişkin
yaklaşımlarını girişimcilik kültürü olarak ele alabiliriz. Sözgelimi, tüketicilere daha kaliteliyi daha ucuza sunma gayreti içerisinde olmak bir girişimcilik kültürüdür. Yanı sıra kalitesiz ürünleri pahalıya satmak da bir girişimcilik kültürüdür. Sürekli devlete vergi vermemek ya da sürekli devleti soymaya çalışmak da girişimcilik kültürüdür. Devletten teşvik ve teşvik kredisi alarak bunları türlü numaralarla ödememeyi adet haline getirmek de girişimcilik kültürüdür. Çalışanlara sürekli yüksek ücret verme gayreti içerisinde olma ya da tam tersine sürekli daha çok çalıştırıp az ücret ödeme gayretinde olmak da girişimcilik kültürüdür. Katılımcı bir yönetim kültürü oluşturmak, sürekli sert görüntü sergileyerek otokratik bir kültürü benimsemek de girişimcilik kültürüdür.
Üçüncü boyutta ise kişilerin, kurumlann, grupların girişimciliğe bakışı, kısacası toplumun girişimciliğe bakışı, girişimcilik kültürü olarak ifade edilebilir. Sözgelimi, girişimcilik, girişimci, patron denilince toplumda, kamuoyunda hırsızlık, soygun, devletten kredi alıp ödememe, vergi vermeme çağrışıyorsa, mafya çağrışıyorsa bunu da girişimcilik kültürü olarak algılayabiliriz. Ya da tersi durumda girişimci denilince toplumda lider kişilik, kahramanlık, dürüstlük, kutsallık çağrışıyorsa bu da girişimcilik kültürü olarak telaffuz edilebilir. Japonya’daki Samurai (askerlik) düşüncesinin dürüstlük, kutsallık, kahramanlık, çalışkanlık, vatanseverlik, yenilikçilik değerlerinin girişimciliğe taşınmasının ve Japon halkının girişimci denilince Samurai değer yargılarım anımsaması, girimciliği bu ..ckilde algılaması, girişimcilik kültürünün çok güzel bir örneğidir.
Girişimcilik kültürünün girişimciliğe başlangıç, girişimciliği yürütme, girişimciliğin toplumda algılanmasına ilişkin bu üç boyutunu entegre ederek bu girişimcilik kültürü tanımlamasını tümevarıma bir yaklaşımla aşağıdaki gibi yapabiliriz:
Kişilerin kendilerini kanıtlama, ekonomik geçimini sağlama, ekonomik /enginliklere ulaşma, sosyal statü kazanma hedefleriyle girişimciliği ılışkilendirme yaklaşımları; girişimcilerin devlete, topluma, tüketicilere, çevreye, mal ve hizmet sunma, faydalı ya da zararlı olma konusundaki değer yargılan; bireylerin, gruplann, kurumlann, devletin ve toplumun girişimcilere ve girişimciliğe ilişkin algılan ve değerlendirmeleri girişimcilik kültürüdür.
Yukandaki tanımdan ve tanıma vanneaya kadarki yargılardan hem negatif, hem de pozitif boyutlar çıkarabiliriz. Bir başka deyimle hem negatif, hem de pozitif girişimcilik kültüründen bahsedebiliriz. Sözgelimi insanlar, kendilerini kanıtlamayı hala ve yoğunlukla devlette çalışmada, özel sektörde çalışmada veyahut da bir başkasının yanında çalışmada anyorlarsa negatif girişimcilik kültüründen bahsedilir, aksine sürekli bağımsız olacaklan bir işletme açma uğraşısında ya da düşüncesinde iseler pozitif girişimcilik kültüründen bahsedilebilir.
Yine mevcut girişimcilerden bazılan sürekli tüketicileri aldatarak, devlete vergi vermeyerek, çevreyi kirleterek kar maksimizasyonuna motive oluyorlarsa negatif girişimcilik kültüründen, tersine sürekli kaliteli mal ve hizmet üreterek, çevreyi gözeterek, vergi vermeyi düşünerek, yenilikçi olarak büyümeyi gözeterek, daha çok satarak, sürekli verimliliği artırarak, katılımcı olarak kar maksimizasyonuna motive oluyorlarsa pozitif girişimcilik kültüründen söz edilebilir.
Diğer yandan girişimci dendiğinde devlete vergi vermeyen, kalitesiz mal ve hizmet üreten soygunculuk algılanıyorsa negatif girişimcilik kültüründen; girişimci denilince kahraman, lider, karizmatik, vatansever, dürüst bir imaj algılanıyorsa pozitif girişimcilik kültüründen bahsedilir.
Tabii ki bizim vurgulamaya çalıştığımız, olması gereken yargı, girişimcilik kültürü denildiğinde ortalama olarak pozitif girişimcilik kültürünün çağrışmasıdır. Öyleyse ülkelerin, ekonomik kalkınmalarını temin etmek ve bunları sürdürmek amacıyla pozitif girişimcilik kültürünün öğelerini toplumsal uzlaşmayla saptayarak bu yönde bir kültürün oluşturulmasına katkı sağlamaları gereklidir.
Son yıllarda yaygınlıkla tüm üniversitelerde ve üniversite öğrencilerinde girişimciliğe yönelik yüksek bir eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Bu amaçla üniversitelerin araştırma merkezleri kurduklarını gözlemlemekteyiz. Örneğin ÇOMÜ Dr. H.İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi. Girişimcilik kültürünü öğrencilere empoze etmek için kurulan bu merkezlerde öğrencilere proje fikri geliştirme, fikri detaylı projeye dönüştürme ve geliştirilen projeyi uygulamaya dönüştürme konusunda bilgiler verilmekte ve projeler uygulanmaktadır.

Benzer Yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Öne Çıkanlar

Son Yorumlar